مجتمع سپهر - مشهد مقدس
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 1 ریاضی وفارسی پایه پنجم

این آزمون شامل 10سوال تستی می باشد.
 

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره1 ریاضی پایه ششم

این آزمون تستی شامل 11سوال می باشد.

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 1 ریاضی پایه چهارم

این آزمون  شامل 12سوال تستی می باشد.

 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 1 اجتماعی وهدیه ها پایه سوم

این آزمون شامل 20سوال تستی می باشد


 
آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون شماره 1ریاضی وفارسی پایه دوم

این آزمون تستی وشامل 20سوال می باشد.آزمون نمره منفی ندارد.